کیوسک عکاسی

کیوسک عکاسی کارت هوشمند

(تنها دارنده تاییدیه عملکرد از سازمان محترم ثبت احوال کشور و شرکت متیران)